Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2015

เรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญากับนักศึกษา มทร.ล้านนา


กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อนได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา วันนี้มีความยินดีและรู้สึกขอบคุณคณะอาจารย์จากภาควิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายับที่ได้นำน้องๆ นักศึกษาวิชาเอกออกแบบสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มาเรียนทอผ้าที่กลุ่มทอผ้าน้ำมอญแจ้ซ้อน แม้วันข้างหน้าน้องๆอาจไม่ได้มีอาชีพเป็นช่างทอผ้า แต่ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการปฎิบัติจริงครั้งนี้ไปพัฒนาและประยุคต์ใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนและการทำงานในอนาคตได้อย่างดีแน่นอน คุณป้าคอยดูแลให้คำแนะนำถึงวิธีการทอผ้า ตรวจดูตวามเรียบร้อยหลังทอผ้าออกมาแล้ว ผลงานบางส่วนของน้องๆนักศึกษา ผลงานของพวกน้องๆค่ะ

Continue reading...