การทอผ้าฝ้าย

ขั้นตอนการทอผ้า:
  1. นำเส้นด้ายที่ย้อมแล้วมากรอใส่หลอด
  2. นำไปโว้นกับหลักเพื่อให้ได้จำนวนเส้นด้ายและความยาวตามที่ต้องการ
  3. เส้นด้ายที่โว้นแล้วนำไปม้วนเข้าลูม
  4. นำเส้นด้ายมาร้อยตะกอ(เขา) และฟันหวี(ฟืม) จนครบตามจำนวนเส้นด้ายที่กำหนดไว้
  5. จากนั้นนำด้ายพุ่งที่เตรียมไว้ไปกรอใส่หลอดเล็กสำหรับใส่กระสวยเพื่อใช้ทอ
  6. เริ่มทอผ้าได้ตามลายที่กำหนดไว้
SDC12381

การทอผ้าตามลายที่ต้องการ

170112-1448

การนำเส้นด้ายมากรอใส่หลอด

P5220182

นำเส้นด้ายที่กรอแล้วโว้นเข้าลูม

 <<กลับเมนูหลัก