เกี่ยวกับเรา

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

“กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 จากการรวมกลุ่มของแม่บ้านบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่มีความสนใจและรักงานทอผ้าแบบพื้นเมือง ซึ่งหลายคนก็มีพื้นฐานการทอผ้าอยู่บ้างแล้วอีกทั้งอุปกรณ์และกี่ทอผ้าก็มีกันเกือบทุกบ้าน จึงคิดที่จะใช้เวลาว่างหลังการทำงานมาสร้างรายได้เสริมจึงช่วยกันคิดและออกแบบลวดลายจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบต่อมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าสร้างสรรค์เป็นผลงานผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ นำออกมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลตามสถานที่ท่องเที่ยวและหน่วยงานราชการจนเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้พบเห็นและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็นสินค้าโอทอปประจำจังหวัดลำปาง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ:

  1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปี พ.ศ.๒๕๕๒
  2. OTOP  ระดับ ๕ ดาว ปี ๒๕๕๓
  3. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน   ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
  4. ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสิ่งทอขนาดเล็ก ระดับดีมาก ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕
  5. มาตรฐาน Otop 5 ดาวประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย

 

Award1